Baixada do Umia

Praia Fluvial Portas - Puente Arnelas (Vilanova de Arousa)

EQUIPO ARBITRAL E COMITÉ DE COMPETICION

O Equipo arbitral e o Comité de Competición, serán os /as que designe a xunta directiva da F.G.P. a proposta do comité técnico de árbitros.

PARTICIPACION

Será por Equipos. Cada deportista só poderá participar nunha única categoría e modalidade en cada competición. Por ser un Programa de Galicia en sistema de LIGA, o mesmo estará aberto a todo-los clubs de Galicia que cumplan os requisitos establecidos en cada unha das regatas puntuabels e as normas aprobadas pola Asamblea da F.G.P. sobre afiliacions a clubes e deportistas da tempada 2012. Todos os palistas e clubs galegos, para poder participar neste Programa deberán de estar en posesión da licencia federativa actualizada para a tempada 2012.

Os clubs de fora de Galicia que desexen participar en calqueira das competicions que forman parte da XVI liga Galega de Rios e Travesías, poderán facelo sempre e cando cumplan os requisitos establecidos e as normas aprobadas pola Asamblea da F.G.P. sobre afiliacions a clubs e deportistas da tempada 2012, salvo nos distintos Campeonatos Galegos a celebrar na tempada 2012 nos que non terán dereito a participar. Os palistas e clubs de fora de Galicia que participen nunha competición terán dereito a sua medalla ou trofeo no caso de que lle corresponda po-la sua clasificación na mesma.

INSCRICIONS

Cada club poderá inscribir, de forma ilimitada, o número de embarcacións e deportistas, pormodalidade e categoría, que considere oportuno, sempre e cando cumplan a normativaestablecida no presente regulamento e nos outros regulamentos que lles afecten.Serán feitas nos prazos estabrecidos á través da páxina web da Federación Galega dePiragüismo, www.fegapi.org coas claves entregadas ao efecto a cada club, ou no seu defectoentregadas en man ou por mail ou fax na oficina da Federación Galega de Piragüismo.

CONFIRMACIONS DAS INSCRIPCIONS

As mesmas realizaránse, o día da regata ou o día anterior, podendo realizar unha inscripciónFEDERACIÓN GALEGAPIRAGUISMO3excepcional de ultima hora, e con un importe de 15 euros o contado por cada unha e de 50euros os clubs que non estiveran escritos. Para confirmar a inscripción o xefe/a de equipo deberáfacela entrega, o xuiz árbitro, dunha relación dos participantes co que se compromete,mediante firma, a que todos los relacionados serán os piragüistas que tomarán a saida. Unha vezfinalizada a regata os clubs deberán facer entrega de os dorsais no mesmo lugar, onde faransepúblicos os resultados da competición.

Para inscripción a unha proba no mesmo dia, non sera necesario que estivera escritoanteriormente. Abona a inscripción de club(50 euros) e a de palistas según o numero .

Cada club tendrá un máximo de 1 baixa por cada 5 embarcacions .Todo o que se pasetendrá un recargo de 10 euros por embarcación.

Por cada dorsal non devolto, ou devolto deteriorado en caso de que se entreguen, o clube seráobxeto dunha sanción de trinta euros (30,00 €).

SANCIONS POR BAIXA

Por cada embarcación non anulada e que non pase o oportuno control de saida, ademáis deconsiderarse como non participante, sancionaráse o club infractor coa cuantía de vinte euros(20 €).De igual forma, un club que realice a inscripción previa unha regata e logo non tome parte namesma, sexa cal sexa o número de embarcacions que foran inscritas con anterioridade, serásancionado con cen euros (100,00 €), sempre que NON se xustifique a súa ausencia.

EMBARCACIÓNS E CATEGORÍAS

En k1 e C1 para as categorías Cadete, Junior, Senior en mulleres e home. Os deportistas de categoría veterano, participarán como Senior, puntuando cando entren encontrol, levando os tres primeiros entrados en meta como veteranos trofeo ou medalla.No caso de que un deportista veterano teña dereito a premio por quedar clasificado entre os tresprimeiros como Senior, non terá dereito a acadar premio como veterano, e pasará os seguintesclasificados,FEDERACIÓN GALEGAPIRAGUISMO4Recordase a obriga de que as embarcacions participantes reúnan as condicions expresadas nosregulamentos, referidas a flotabilidad (corcho de 3 cm. de grosor, 17 cm. de alto e 60 cm. delargo no K-1 e 100 cm. no K-2), peso e medidas.Aconsellase o timón de río nas embarcacions, xa que estas competicións pertenencen aespecialidade de río deportivo en grao I y II.

PUNTUACIONES E CLASIFICACION POR EQUIPOS

As puntuacions serán as establecidas no Regulamento de Descensos, Ascensos, Travesíase Maratón como na temporada 2011.

Nas competicions donde se participe en embarcacions individuales e dobres, estasultimas puntuaran o dobre da puntuación individual.A efectos de puntuación por equipos o clubes, de cada modalidad, embarcación e categoríadeberán tomar a saída, un minimo de tres (3) embarcacions de dous clubes distintos.Puntuarán todas as embarcacións que entren en control, dentro dos tempos estabrecidos.Para a toma de puntos para clubes teranse en conta todas as embarcacions de cadamodalidade e categoría con entrada en meta, sempre e cando sexa antes do peche decontrol, sendo a puntuación: 1º Clasificado 110 puntos , 2º 105 , 3º... 101, 4º...... 97, 5º .......96, apartir de aquí a puntuación irá decrecendo de punto en punto sempre que entren en control. Sea regata e de embarcacións individuais e dobres, estas últimas puntuarán o dobre que asindividuais. Sendo o primeiro k2/C2 a puntuar 220 puntos, o 2º 210, 3º 202, 4º 194, 5º 192 a partir deaquí a puntuación baixara de 2 en 2 puntos.A suma dos puntos alcanzados polas embarcacions de cada equipo o club determinará onúmero de puntos logrados por cada un deles. Será proclamado gañador da regata o clubeque mayor número de puntos alcance.Cos puntos obtidos por cada club, a tenor dos regulamentos específicos, estabrece-se unhaclasificación definitiva, cara a puntuación para a XVI Copa Galega de Rios e Travesías, dosclubes galegos participantes a os que se lles dará unha puntuación definitiva dependendo do grupo : (grupo 3 Baixada do Rio Umia) GRUPO III 1º 30 puntos2º 28 “3º 26 “4º 25.

Todos aqueles clubes que tendo participado nunha competición non obtiveran puntuaciónalgunha por calquera dos seus deportistas, a efectos de puntuación para o Gran Premio deGalicia de Rios e Travesías, asignaraselle a puntuación do último clasificado por clubes menos 5puntos, sempre e cando exista unha embarcación de dito club entrada en meta.FEDERACIÓN GALEGA PIRAGUISMO 5A puntuación para todos os clubes que non tomen parte nunha regata puntuable será de 0 puntos.

TROFEOS E MEDALLAS

Serán entregados, en cada unha das competicións puntuables para esta Liga, trofeos a:a) Os/as tripulantes das tres (3) primeiras embarcacions de cada modalidade e categoríaestablecidas no presente reglamento.b) Trofeos os tres (3) primeiros clubes clasificados.A final da presente tempada 2012, os clubs participantes nesta Liga é, en base ao resultadoacadado na mesma, recibirán os premios económicos según os ingresos das diferentes regatas,e conforme o que se peche nos convenios cos distintos organizadores.

Para a recepción do trofeo precisase a presencia física dos galardonados (clubes e deportistas)que deberán personarse coa uniformidade debida no momento e lugar establecido polaorganización.No caso de forza mayor, poderá ser recollido por outro membro do Club coa autorización do XuizÁrbitro. A NON PRESENCIA DO GALARDONADO NO LUGAR DE ENTREGA DE TROFEOS A RECOLLELO MESMOA HORA INDICADA POLA ORGANIZACIÓN, E CAUSA DE DESCALIFICACIÓN A TODOLOS EFECTOS,ASÍ COMO A PERDA DE PUNTOS O CLUB O QUE PERTENZA NESA REGATA. Realizarase, unha vez comunicados os resultados oficiales, nas proximidades da meta de cadaunha das las competicions. En todo caso en cada unha das competiciones comunicaráse osclubes participantes o lugar exacto e a hora de entrega de trofeos.Os deportistas premiados, deberán estar dez minutos antes da entrega de premios as instruccionsdo organizador, nun espazo habilitado ao efecto para eles.

RECLAMACIONS

Toda reclamación sobre o dereito a participar dalgún deportista ou clube deberá ser realizada,por escrito, ante o Comité de Competición ata unha hora antes do comenzo da misma.As reclamacións tan so serán atendidas aquelas que sexan presentadas polo delegado do club.Toda reclamación sobre o desenrolo da regata será presentada o Comité de competición eentregada en mano ao xuiz árbitro en un tiempo non superior os veinte (20) minutos dapublicación dos resultados ou no momento no que o/a xefe/a do equipo fora comunicado dadecisión tomada en contra do seu equipo ou deportista.As reclamacions deberán ser realizadas por escrito e acompañadas dunha tasa de vinte euros(20 €) que serán devoltas si a misma e estimada. As decisions do Comité de competición sondefinitivas e poderán ser apeladas, sempre por escrito, ante o Xuiz único del Comité de disciplinada F.G.P. acompañadas da tasa de sesenta euros (60 €) que serán devoltos si a reclamación estimada.

OUTRAS NORMAS

Para todas aquelas normas que non se atopen estipuladas no presente regulamento ni en elregulamento específico de cada regata puntuable, a XVI LIGA GALEGA DE RIOS E TRAVESIAS DEGALICIA rexirase pola normativa da XXV Superliga Galega e, nos casos non previstos, poloRegulamento Xeral e Técnico de Competicions da Real F.E.P. e polo Regulamento de Disciplina eEstatutos da F.G.P.Para poder competir, os palistas deberán estar en posesión da licencia federativa debidamenteactualizada para a tempada en curso.A Federación e os organizadores das regatas puntuables non se fan responsables dos daños quepoideran causarse a embarcacions e demáis material dos participantes, tanto no transcursocomo no transporte as regatas.Recordase a obrigación de usar sistemas de flotabilidad para todalas embarcaciones. A faltadas mismas prohíbe o acceso o agua.E OBRIGATORIO O USO DO CHALECO SALVAVIDAS PARA TODOLOS PALISTAS DAS CATEGORÍASCADETE E JUNIOR EN TODALAS REGATAS PUNTUABLES DESTA XVI COPA GALEGA DE RIOS ETRAVESIAS.AQUEL DEPORTISTA QUE SEXA DE CATEGORÍA JUNIOR E COMPITA COMO SENIOR DEBERÁOBRIGATORIAMENTE DE USAR O CHALECO SALVAVIDAS.Asimismo, aconsellase o uso do chaleco para todalas demáis categorías e modalidades, asícomo o casco nas regatas de ríos.Permitese axuda externa nos porteos do DESCENSO DO RIO UMIA.

Baixada do Umia en Piragua
Liga Galega de Descensos de Ríos e Travesías