Baixada do Umia

Praia Fluvial Portas - Puente Arnelas (Vilanova de Arousa)

EQUIPO ARBITRAL E COMITÉ DE COMPETICION

O Equipo arbitral e o Comité de Competición, serán os /as que designe a xunta directiva da F.G.P. a proposta do comité técnico de árbitros.

 

PARTICIPACION

Será por Equipos. Cada deportista só poderá participar nunha única categoría e modalidade en cada competición. Por ser un Programa de Galicia en sistema de LIGA, o mesmo estará aberto a todo-los clubs de Galicia que cumplan os requisitos establecidos en cada unha das regatas puntuabels e as normas aprobadas pola Asamblea da F.G.P. sobre afiliacions a clubes e deportistas da tempada 2019. Todos os palistas e clubs galegos, para poder participar neste Programa deberán de estar en posesión da licencia federativa actualizada para a tempada 2019.

Os clubs de fora de Galicia que desexen participar en calqueira das competicions que forman parte da XVI liga Galega de Rios e Travesías, poderán facelo sempre e cando cumplan os requisitos establecidos e as normas aprobadas pola Asamblea da F.G.P. sobre afiliacions a clubs e deportistas da tempada 2019, salvo nos distintos Campeonatos Galegos a celebrar na tempada 2019 nos que non terán dereito a participar. Os palistas e clubs de fora de Galicia que participen nunha competición terán dereito a sua medalla ou trofeo no caso de que lle corresponda po-la sua clasificación na mesma.

 

INSCRICIONS

Cada club poderá inscribir, de forma ilimitada, o número de embarcacións e deportistas, pormodalidade e categoría, que considere oportuno, sempre e cando cumplan a normativaestablecida no presente regulamento e nos outros regulamentos que lles afecten.Serán feitas nos prazos estabrecidos á través da páxina web da Federación Galega dePiragüismo, www.fegapi.org coas claves entregadas ao efecto a cada club, ou no seu defectoentregadas en man ou por mail ou fax na oficina da Federación Galega de Piragüismo.

 

CONFIRMACIONS DAS INSCRIPCIONS

As mesmas realizaránse, o día da regata ou o día anterior, podendo realizar unha inscripción FEDERACIÓN GALEGA PIRAGUISMO excepcional de ultima hora, e con un importe de 15 euros o contado por cada unha e de 50 euros os clubs que non estiveran escritos. Para confirmar a inscripción o xefe/a de equipo deberáfacela entrega, o xuiz árbitro, dunha relación dos participantes co que se compromete,mediante firma, a que todos los relacionados serán os piragüistas que tomarán a saida. Unha vezfinalizada a regata os clubs deberán facer entrega de os dorsais no mesmo lugar, onde faransepúblicos os resultados da competición.

Para inscripción a unha proba no mesmo dia, non sera necesario que estivera escritoanteriormente. Abona a inscripción de club (50 euros) e a de palistas según o numero .

Cada club tendrá un máximo de 1 baixa por cada 5 embarcacions .Todo o que se pasetendrá un recargo de 10 euros por embarcación.

Por cada dorsal non devolto, ou devolto deteriorado en caso de que se entreguen, o clube seráobxeto dunha sanción de trinta euros (30,00 €).

 

SANCIONS POR BAIXA

Por cada embarcación non anulada e que non pase o oportuno control de saida, ademáis deconsiderarse como non participante, sancionaráse o club infractor coa cuantía de vinte euros(20 €).De igual forma, un club que realice a inscripción previa unha regata e logo non tome parte namesma, sexa cal sexa o número de embarcacions que foran inscritas con anterioridade, serásancionado con cen euros (100,00 €), sempre que NON se xustifique a súa ausencia.

 

EMBARCACIÓNS E CATEGORÍAS

En k1, C1 para as categorías Cadete, Junior, Senior Veteranos en mulleres e home, esta edición tamén haberá K2 para homes e mulleres en todas categorias (Cadete, Junior, Senior) e k2 e C2 en Home Veteran.   . Os deportistas de categoría veterano, participarán como Senior, puntuando cando entren encontrol, levando os tres primeiros entrados en meta como veteranos trofeo ou medalla.No caso de que un deportista veterano teña dereito a premio por quedar clasificado entre os tresprimeiros como Senior, non terá dereito a acadar premio como veterano, e pasará os seguintes clasificados,FEDERACIÓN GALEGA PIRAGUISMO Recordase a obriga de que as embarcacions participantes reúnan as condicions expresadas nosregulamentos, referidas a flotabilidad (corcho de 3 cm. de grosor, 17 cm. de alto e 60 cm. de largo no K-1 e 100 cm. no K-2), peso e medidas.Aconsellase o timón de río nas embarcacions, xa que estas competicións pertenencen aespecialidade de río deportivo en grao I y II.

 reglamentos 2019 REGLAMENTO XERA

LIGA GALEGA CADETE

LIGA GALEGA JUNIOR

LIGA GALEGA SENIOR

LIGA GALEGA VETERANO

 

 

Baixada do Umia en Piragua
Liga Galega de Descensos de Ríos e Travesías

ALFREDO BEA
Presidente da Federación Galega de Piragüismo